1954 – 2019: Næstved Jazzklub

Efter et aktivt liv i 65 år, har vi med sorg måtte lukke Næstved Jazzklub.

Klubben har været en markant del af byens musikliv og har været rammen for mange store musikalske oplevelser.

Hundreder og atter hundreder af hyggelige stunder med god musik og et medlevende publikum er det blevet til.

Der skal lyde en stor tak til de bestyrelser, der gennem tiderne har ydet en stor indsats for at dette har været muligt. Tak til medlemmerne for at have støttet og brugt klubben – og deres bidrag med gode ideer.

Næstved Kommune har været en betydede faktor for et godt og varieret musiktilbud. Tak for støtten gennem mange år.

Vores mange samarbejdspartnere vil vi også takke.

Den endelige beslutning om lukningen skete på en ekstraordinær generalforsamling den 11.06.2019. Det blev også her besluttet hvorledes klubbens formue og effekter skulle fordeles. Næstved Kommune er orienteret herom.

Hilsen

Den afgående bestyrelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÆSTVED JAZZKLUB 
 Ekstra Ordinær Generalforsamling.
 
Grønnegades Kaserne - Smedjen.
 
Tirsdag den 11. juni 2019, kl. 18.00
 
Dagsorden: 
 
1. pkt. opløsning/lukning af Næstved Jazzklub pr. den 30. juni 2019
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 
FREDAG DEN 10. MAJ 2019, KL.18.00, I "Rakkerpak" lokale - Teater Salen.
 
 Generalforsamlingen har følgende dagsorden
 
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
      Bestyrelse foreslår: Georg Bentzen.
 
2. Bestyrelsens beretning.
     Formand Niels H. Klausen, aflægger beretning for 2018. 
 
3. Aflæggelse af regnskab.
     Klubbens - kasserer Lotte Colberg, regnskab for kalenderåret 2018.
 
4. Behandling af indkomne forslag:
     Bestyrelsen i Næstved Jazz Klub, stiller følgende forslag: Lukning af Næstved Jazz Klub pr. den 30. juni 2019.
 
     Klubmedlem: Klaus Nyboe Eriksen, har fremsendt følgende forslag:
     1. Hvorfor er der kun få deltagere ved klubbens arrangementer?
     2. Er det et problem for de få fremmødte?
     3. Er det en trussel mod klubbens fortsatte eksistens?
 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
 
     Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
     Niels H. Klausen - modtager ikke genvalg
     Helle Justesen - modtager ikke genvalg
     Leif S. Petersen - modtager ikke genvalg
     Jesper Steen - modtager genvalg
     Bent Jørgensen - modtager genvalg
     Benny Pedersen - modtager genvalg
     Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
     
     Der er ingen suppleanter på valg.
 
 6. Eventuelt. 
 

Forklaringen: til pkt. 4 på dagsorden til generalforsamling.

Lukning/opløsning af Næstved Jazzklub pr. 30. juni 2019.

Bestyrelsen har truffet beslutning om at indstille til generalforsamlingen at lukke Næstved Jazzklub. Det er jo en tung beslutning, som skal tages, så derfor nedenstående argumentation:

I 1954 var der en flok unge mennesker, som mente at der var basis for en jazzklub i Næstved. De var selv for unge til at tegne foreningen, men der fik lokket nogle gode folk, der var myndige til at indgå – og så kom den op at stå.

I tidens løb er det blevet til at hav af arrangementer. Den første tid blev de hyppigst afholdt på Axelhus. Senere blev Musikstalden forankringspunktet.

Når listen over udøvende kunstnere, der har besøgt klubben, løbes igennem, er det en jævn blanding af gode danske musikere og udenlandske stjerner. Niveauet har altid været højt, men lokalernes størrelse har jo været en hindring for at de allerstørste indenfor jazzen kunne inviteres. Så Mills Brothers, Count Basie, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Miles Davis og Weather Report har aldrig været her, men stort set alle andre.

Klubben har haft et lidt varierende aktivitetsniveau, men den har aldrig været helt stillestående. Det betyder at Næstved Jazzklub er den jazzklub i Danmark, der har været aktiv i flest år.

Klubben har altid haft et stort antal medlemmer – cirka 400 - når der sammenlignes med tilsvarende klubber. Vi har stadig medlemmer, som har været med fra starten og trofast har betalt deres medlemskontingent i samtlige år. Det gav megen uro, da vi ændrede vores medlemsregistrering, så medlemmerne ikke længere var tildelt numre. Mange var stolte af deres meget lille nummer. Vi har dog haft svært ved at tiltrække nye medlemmer – og det at man er medlem betyder ikke nødvendigvis, at man har deltaget i arrangementerne. Medlemmernes gennemsnitsalder har i gennem klubbens hele levetid været stigende, indtil inden for de sidste par år, hvor den er stagneret, men det skyldes desværre, at medlemmerne dør.

Jazzklubben har været begunstiget af en lang række mere eller mindre karismatiske formænd, som ud over at skabe et godt musikmiljø også har været i stand til at skabe en god fællesskabsfølelse blandt medlemmerne.

Vi har delt lokaler og noget udstyr med Vershuset. Dette samarbejde har jo skulle ske med de kulturforskelle der nu engang er, men det helt overordnede billede er, at samarbejdet har været nærmest problemfrit.

Kulturcentret er jo vores husvært, men også samarbejdspartner og støtte. Samarbejdet har været smidigt og med stor velvilje fra Kulturcentrets side. Vi har også afviklet nogle fælles arrangementer og det er hver gang forløbet eksemplarisk.

Vi har løbende modtaget støtte fra Næstved kommune og staten, som har sat os i stand til at engagere musikere af meget høj kvalitet. Tuborgfonden har støttet store enkeltanskaffelser.

Så sammenfattende kan man sige at Jazzklubben har været tilgodeset på alle måder, men vi er ramt af faldende interesse for vores arrangementer – og er der ikke interesse for de tilbud vi giver, ja så er Jazzklubbens eksistensberettigelse bortfaldet.

Det er jo ikke morsomt at være den bestyrelse, der efter 65 år må lukke Jazzklubben.

Årsagerne er flere, men nogle skal beskrives her – samt vores tiltag for at modvirke.

Julejazzen er en stolt gammel tradition. Alle billetter var solgt måneder før jul og Vinhuset var propfyldt i tre sale. Publikum gik som sild i tønde. Overskuddet var betragteligt år efter år. Så blev der ændret i lukkeloven, så Vinhuset ikke længere var det eneste sted, der var åbent og vi kunne konstatere at en meget stor del af vores julestamkunder foretrak steder uden den ret betydelige entre, vi opkrævede. Det har medført, at vi slet ikke kan fylde Vinhuset – og så er den specielle stemning også forsvundet. Og det samme er vores overskud.

Vi har afviklet cirka ti arrangementer årligt i Musikstalden. Typisk er det er aftenarrangement, som starter med spisning efterfulgt af noget glad traditionel eller swing jazz og med mulighed for dans. Maden har været uden de finere fornemmelser, så vi har kunne tilbyde mad og musik for cirka 250 kroner. Vores priser for drikkevarer har også ligget i den absolut lave ende. Vi har gjort ret meget for at pynte Stalden op og skabe en hyggelig stemning, med duge lys og blomster.

De fleste af os er nok aldersfacister, forstået således at vi helst vil være sammen med mennesker på cirka vores egen alder. Da kernen af vores medlemmer er gamle vil mange af de yngre føle de ”er gået forkert” hvis de kommer ind og ser at de fleste andre gæster er 30 år ældre end dem. Og så er det fuldkomment ligegyldigt hvad der spilles af musik. Det afholder dem så fra at prøve at komme igen og vi står tilbage med en gruppe ældre medlemmer. Det ville også være helt i orden, men gruppen er svindende, så antallet af deltagere har været støt faldende – og det er jo ikke en holdbar situation.

Vi har forsøgt at række ud efter andre målgrupper. Vi har præsenteret mere avanceret musik end vi normalt gør. Vi har afholdt et arrangement rettende sig mod børn. Vi har prøvet en kombination af en danseworkshop og et åbent salsaarrangement. Vi har lavet en ølsmagning som optakt til aftenens arrangement. Vi har vist jazzfilm i samarbejde med gamle Bio og kombineret det med foredrag – men desværre ikke live-musik. Vi har prøvet at ændre fra aften til frokost. Vi har prøvet at flytte ud i andre lokaler og så videre. Børnearrangementet var en publikums fiasko, men ellers er forsøgene som gået rimeligt, men ingen rummede den strømpil, som sagde at det var den vej vi skulle gå.

Nu er der jo ingen forening, der er bedre end den bestyrelse der sidder. Samarbejdet og indsatsen fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer i den siddende bestyrelse må betegnes som udmærket. Vi har dog været ramt af en del sygdom, som har medført at færre skuldre har skulle bære flere byrder. Vi har forsøgt at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer, men interesse herfor har været nærmest ikke eksisterende. Vi vil godt erkende at det ikke er den sprudlende iderigdom, der karakteriserer bestyrelsen. Vi har givet håndslag på at hvis der kom en flok unge med et hav tossede ideer de ville prøve af, så ville vi give dem den opbakning vi nu engang kunne, selvom det betød, at der skulle sluges nogle kameler. Vores forsøg på at finde nogle er ikke kronedes med held.

Vores ansigt udadtil er vores hjemmeside, vores annoncer og den presseomtale der bliver bragt. Vi har brugt megen energi og penge på vor hjemmeside. Den er dog ikke god og har aldrig været det. Vi besluttede at købe Klubmodulet som var rost af mange, men det grafiske er ikke blevet tilfredsstillende endnu selvom vi har haft den i flere år. Vi retter og retter men niveauet er ikke tilfredsstillende endnu. Modulet rummer også kontingentopkrævning, men vore medlemmer har ikke kastet sig over denne funktion med begejstring, så aktuelt er antallet af kontingentbetalere faldet med 200 fra sidste år og til i år. Vores annoncer har samme farve og udtryk som de altid har haft. Det er jo ret imponerende at et grafisk koncept kan holde i mere end 50 år. Vores samarbejde med dagspressen og ugebladene om at optage pressemeddelelser går fint. Det er meget sjældent at bladene ønsker ændringer.

Vi har samarbejdet med to paraplyorganisationer.

JazzDanmark er en central kulturorganisation som har forsøgt at støtte udviklingen af jazz i Danmark, med idestøtte og hjælp til at hjemtage udenlandske musikere. Vi har ikke rigtigt kunne udnytte de tilbud der er kommet herfra og vi har været for sløve til at gøre opmærksomme på vores behov og ideer overfor JazzDanmark, så udbyttet af samarbejdet har været mere end beskedent.

Sammenslutningen af jazzklubben i Østdanmark, kaldet ”All That Jazz” er en forening der har jazzklubber og musikfestivaler på denne side af Storebælt som medlemmer. Det er de storkøbenhavnske klubber der er motoren i dette samarbejde. Der er cirka kvartalsvise møder, som fungerer som ideudvekslingsforum og hvor erfaringer med forskellige arrangementstyper og orkestre kan udveksles. ”All That Jazz” har en hjemmeside, som rummer koncertkalender og data på alle klubberne. Sjælland er jo ikke større end man kan køre efter de kunstnere man har særlige præferencer for, men det er ikke vort indtryk at denne mulighed benyttes af ret mange. Vi har et par gange benyttet muligheden for i samarbejde med andre jazzklubber om at hjemtage udenlandske kunstnere, hvor økonomien ellers ville hindre deres tilstedeværelse, hvis der ikke blev tale om at flere klubber lagde arrangementer tæt op af hinanden. Det har også været et meget fint arrangement i Odd Fellow palæet, da der var en koncerttype der manglede ved Copenhagen Jazz Festival. Efterfølgende skiftedes lokaliteten til Nationalmuseets Festsal, men Næstved Jazzklub mente at det nærmede sig de ordinære arrangementer i festivalen, så vi gik ud af dette samarbejde. Vi har været glade for sammenslutningen, da der har været mulighed for noget ”bench-marketing” – og det giver jo en følelse af at være en del af noget større, men også her er der behov for noget opgradering.

Som nævnt er jazzklubben udfordret og det har også sat sine umiskendelige økonomiske spor. En forening af vor type skal jo helst have en fornuftig økonomisk polstring, for at kunne imødegå katastrofer og da vore kontrakter rækker op til 18 måneder frem i tiden har vi ment at cirka 200,000 kr. var en godt niveau. Var der mere kunne vi engagere dyrere og mere spændende musikere, var der mindre måtte vi nøjes med mere jævne bands. Som det kan konstateres, har det ikke været muligt for os at opretholde den målsætning. Den 31.12.2018 havde vi 50.000 i kassen og budgettet viste at den ville være tom næste nytår. Det er en situation der kun er en mulig reaktion på.

Ved Generalforsamlingen den 10.05.2019 vil bestyrelsen indstille at Næstved Jazzklub lukkes. Vi har ikke meget jordisk gods, men det vil blive fordelt på bedste vis.

Alt serveringsmateriale overgives til Grønnegade Kulturcenter.

Historisk materiale til lokalarkivet.

Teknisk udstyr til almennyttig forening.

Kontante midler til Vershuset.

Det skal ikke skjules at det er en sorgens dag når vi lukker jazzklubben. Dog må vi jo sige at Næstveds borgere ikke kommer til at mangle musik, da det er et udbud der er større en på noget tidligere tidspunkt. Det vil jo kun være Sct. Jørgens Jazzklub, der har jazzen som hovedmusikretning, men den sniger sig ind mange andre steder og det er glædeligt at se at Rønnebæksholm kan fylde lokalerne, når de afholder jazz, Rådhuskroen må udvide gårdhaven, når de spiller op, Vershuset har flere årlige arrangementer med de ypperste danske jazzmusikere og Kulturcentret er jo bestemt ej heller bange for den rytmiske musik. Endelig skal det jo også nævnes at vi kun er en time med toget fra den københavnske jazzscene og alle byerne omkring os har også løbende attråværdige arrangementer. Hans Barfoed laver en masse lidt skæve, men meget spændende arrangementer i JB10, som er med til at lukke denne del af verden op for de unge, men det er jo muligt at deltage selvom man er blevet en anelse gråhåret. Biblioteket har noget og der er livemusik på gader og torve i sommerperioden. Så alt i alt er der et fint og tilfredsstillende udbud, men Næstved Jazzklubs tid er forbi.

Bestyrelsen

 
 
Efter generalforsamlingen er der spisning.
 
Kl. 21.00: står. Doc Houlind Revival All Stars på scenen. 

Besætning: trompet, Søren Kirk, trombon: Kristian Barfoed, klarinet: Jesper C Larsen, Piano: Lis Krøyer, Bas: Ebbe K. Hansen, trommer: Doc Houlind.

Næstved Jazzklub og generalforsamling den 10. maj 2019

Brand i Musikstalden:

Da der har været brand i Musikstalden, kan/må der ikke gennemføres nogle arrangementer, ser vi os nødsaget til at aflyse koncerten med Dou Houling Revival All Stars.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i ”Rakkerpak” lokale - Teater Salen, - ved Cafe Grønnegade – kl. 18.00.

Hvis du ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen.

Skal Næstved Jazzklub have besked seneste onsdag den 08. maj 2019, på tlf. 28714951

Hilsen

Bestyrelsen

 

Dørene åbnes kl. 17.30

Hjemmeside: www.jazzklub.dk , e-mail: info@jazzklub.dk

  
 
 
 
 
 
 

Kontakt os


Næsteved Jazzklub
Flintevej 1A, Fensmark
4684 Holmegard
Tlf: 40188260
info@jazzklub.dk

Information


Betingelser
Bestyrelse
Banner